Polish Diabetes Digital User Guide

Welcome to the X-PERT Diabetes Digital Programme User Guide.

Witamy w Instrukcji dla użytkowników Cyfrowego Programu Cukrzycy X-PERT.

 

click here to download

kliknij tutaj, aby pobrać

 

Programme Overview

The X-PERT Diabetes Digital Programme will help you learn about prediabetes or Type 2 diabetes, and inform you about lifestyle changes that you might want to make.

The programme is broken down into 6 sessions; and you must complete all the stages in order to progress. Content is delivered through short articles, animated videos, quizzes, games and interactive goal setting. We hope you find this User Guide useful to help you enjoy the programme.

You can find out more about us by visiting our website: www.xperthealth.org.uk

 

Podsumowanie Programu

Cyfrowy Program Cukrzycy X-PERT pomaga zdobyć wiedzę na temat stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2 oraz zawiera porady na temat zmian stylu życia, które możesz wprowadzić.

Program składa się z 6 części. Musisz ukończyć każdy etap, aby przejść dalej. Treści mają formę krótkich artykułów, animowanych materiałów wideo, quizów, gier i interaktywnego narzędzia do wyznaczania celów. Nasza Instrukcja dla użytkowników ułatwi Ci korzystanie z programu.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem: www.xperthealth.org.uk

Logging In

Open the App (or go to the web page), enter your username (this is your email address) and password. You should have received an email asking you to set your password. If you have forgotten it then click the “Forgotten Password” link below the “Login securely” button. The App will remember your login information after you have logged in for the first time.

If you have any questions or are struggling to login please contact us:

E: admin@xperthealth.org.uk

T: 01422 847871

Logowanie

Uruchom aplikację (lub wejdź na stronę internetową) i wprowadź swoją nazwę użytkownika (Twój adres e-mail) i hasło. Wcześniej wysłaliśmy Ci wiadomość e-mail z prośbą o ustawienie hasła. Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij link „Nie pamiętam hasła”, który znajduje się poniżej przycisku „Bezpieczne logowanie”. Podczas pierwszego logowania aplikacja zapamięta Twoje dane logowania.

W razie pytań lub problemów z logowaniem, skontaktuj się z nami:

E: admin@xperthealth.org.uk

T: 01422 847871

Getting Started

Before you begin the sessions, the App will ask you to input some basic information (your gender, height, weight, what you want to get out of the programme, and your current activity levels). Once you’ve completed these steps you are ready to go!

Pierwsze kroki

Przed rozpoczęciem sesji programu system aplikacji poprosi Cię o wprowadzenie kilku podstawowych danych (Twoja płeć, wzrost, waga, cele oraz obecny poziom aktywności). Po wprowadzeniu danych możesz rozpocząć korzystanie z programu!

 

Navigation

The App is colour-coded to help you know what stage of the programme you’re at. Sections you have already completed will be in blue, and your current session/activity (the one that you’ll need to complete next) will be in orange. If an area is greyed out, this means it is inaccessible until you complete the previous sections.

At the top of the Homepage you will find a ring which tracks your progress. The ring will fill up in green as you complete each activity. This lets you know how much of the session you have completed. You can continue your current session by clicking the orange button that says “Continue Programme” just below this.

Please note, after you have completed a session you will have to wait 24 hours before the next one becomes available.

In the top right-hand corner of every page you will see three lines. Selecting these will take you to the Menu. Within the Menu you have easy access to Programme Support, Awards, Exercises, Recipes, Carbs & Cals, Goals, Health Results, Medication, Settings, and Logout.

You can return to the Homepage at any time by selecting the Home icon in the top left-hand corner.

 

Nawigacja

Aplikacja wykorzystuje system oznaczania kolorami, aby pomóc Ci nawigować po programie. Ukończone sesje oznaczane są na niebiesko, a sekcje/aktywności w toku (które musisz ukończyć w następnej kolejności) oznaczane są na pomarańczowo. Kolor szary oznacza, że sesja jest niedostępna i uzyskasz do niej dostęp dopiero, kiedy ukończysz poprzednie sesje.

Na górze strony głównej znajdziesz okrągły pasek postępu. Po ukończeniu każdego zadania okrągły pasek zapełni się w odpowiedniej części na zielono. Pasek umożliwia śledzenie postępów. Możesz kontynuować bieżącą sesję, klikając pomarańczowy przycisk z napisem „Kontynuuj Program”, znajdujący się poniżej tej informacji.

 

Pamiętaj, że po zakończeniu sesji musisz odczekać 24 godziny na udostępnienie kolejnej. 

W prawym górnym rogu każdej strony znajdują się trzy linie. Kliknięcie ich przekieruje Cię do Menu. Z poziomu Menu łatwo uzyskasz dostęp do Wsparcia Programu, Nagród, Ćwiczeń, Przepisów, Informacji o Węglowodanach i Kaloriach, Celów, Wyników, Leków, Ustawień i możliwości Wylogowania.

W każdej chwili możesz powrócić do strony głównej, wybierając ikonę Strony głównej znajdującą się w lewym górnym rogu.

 

Exercise

You can begin an exercise session at any point during the programme by selecting the Menu button, and then Exercise – or by clicking on the Person icon on the navigation bar at the bottom of the screen.

Choose whether you want to do the easy, medium, or hard version of the workout. Once you’ve selected the difficulty level, you will be guided through a workout, consisting of 12 different exercises separated by short rests. You will be able to pause/stop at any point, and can skip any exercises that you can’t, or don’t want to do. It is recommended that you be active most days, and the more often you do them the easier these exercises will become!

If you have any concerns, or have any other health conditions that may affect your ability to take part in physical activity, then talk to your healthcare team before you start using this function. 

Ćwiczenie

Sesję ćwiczeń można rozpocząć w dowolnym momencie programu, wybierając przycisk Menu, a następnie Ćwiczenie lub klikając ikonę przedstawiającą Osobę, która znajduje się na pasku nawigacyjnym u dołu ekranu.

Wybierz, czy chcesz wykonać trening w wersji łatwej, średniej czy trudnej. Po wybraniu poziomu trudności, otrzymasz instrukcje jak wykonać trening, który składa się z 12 różnych ćwiczeń i krótkich przerw. W każdym momencie możesz wstrzymać/zakończyć trening i pomijać ćwiczenia, których nie potrafisz lub nie chcesz wykonać. Zaleca się codzienne wykonywanie ćwiczeń, jeśli to możliwe. Im częściej będziesz wykonywać ćwiczenia, tym będą łatwiejsze!

Jeśli masz obawy lub dolegliwości zdrowotne, które mogą wpływać na Twoją zdolność do podejmowania się aktywności fizycznej, przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji porozmawiaj ze swoim lekarzem lub pielęgniarką.

 

Recipes

A list of healthy recipes is available to view. Click on the Menu button and then select Recipes, or click on the Chef icon on the navigation bar at the bottom of every page. You can filter recipes by meal type to help you find the right recipe for you. Please note, recipes are in English.

 Przepisy

W aplikacji masz również dostęp do listy przepisów na zdrowe posiłki. Kliknij przycisk Menu, a następnie wybierz przycisk Przepisy lub kliknij ikonę przedstawiającą Szefa kuchni, która znajduje się na pasku nawigacyjnym u dołu każdej strony. Możesz także filtrować przepisy według rodzaju posiłku, aby znaleźć przepis odpowiedni dla siebie. Przepisy są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

 

Tracking your lifestyle

Within the App you can record your mood and how well you have slept each day by using the emotion icons on the Homepage. You can also input the amount of water you drink on a daily basis and see how many steps you have done. This can be useful to help you track your progress.

To track your steps either add this information manually at the end of each day, by clicking on the Person icon on the navigation bar at the bottom of the page, or automatically by linking the App to your device’s activity tracker (this function will only work for devices that can track steps using Google Fit or Apple Health).

Śledzenie aktywności

W aplikacji możesz zapisać swój nastrój i ocenę jakości snu, używając ikon przedstawiających emocje, które znajdziesz na stronie głównej. Masz również możliwość zapisywania ilości codziennie wypijanej wody i wykonanych kroków. Pomoże Ci to śledzić Twoje postępy.

Aby zapisywać wykonane kroki, dodaj je do aplikacji samodzielnie na koniec każdego dnia, klikając na ikonę przedstawiającą Osobę, która znajduje się na pasku nawigacyjnym u dołu strony lub automatycznie, łącząc aplikację z funkcją śledzenia aktywności używanego przez Ciebie urządzenia (funkcja zadziała tylko w przypadku urządzeń, które mogą śledzić wykonywanie kroków przez Google Fit lub Apple Health).

 

Awards

Throughout the programme you will receive awards when you reach certain milestones. The awards can be accessed through the Menu or by selecting the awards panel on your Homepage.

Nagrody

W trakcie udziału w programie po osiągnięciu określonych kluczowych etapów otrzymasz nagrodę. Dostęp do nagród możesz uzyskać poprzez Menu lub klikając na panel nagród na stronie głównej.

 

Programme Support

Programme Support (only available in English) is located in the Menu and provides additional information and advice.    

Book a Consultation: Choose a date/time for a telephone appointment with an English speaking Health Coach. You can invite a friend or family member to join the consultation to translate.

Live Chat: Ask a question, and suggested answers will appear based on your key words.

Group Chat: Discuss anything related to the programme with other users and a Health Coach.

Online Forum: Ask questions, swap recipes, and visit the Resources Library to download free templates to use at home.

FAQs: Read regularly asked questions, use the search bar to find a relevant question more quickly.

Contact Us: If you are having any issues please ask for help.

Wsparcie Programu

Wsparcie Programu (dostępne tylko w języku angielskim) znajduje się w Menu i zawiera dodatkowe informacje i porady.

Zarezerwuj konsultację: Wybierz datę/godzinę telefonicznego spotkania z mówiącym po angielsku trenerem zdrowia. Możesz poprosić znajomego lub członka rodziny o tłumaczenie podczas konsultacji.

Czat na żywo: Zadaj pytanie, a na podstawie słów kluczowych system wyszuka i wyświetli sugerowane odpowiedzi.

Czat grupowy: Umożliwia Ci omówienie wszystkich aspektów Programu z innymi użytkownikami i trenerem zdrowia.

Forum internetowe: Zadawaj pytania, wymieniaj się przepisami i odwiedź Bibliotekę zasobów, aby pobrać bezpłatne szablony do wykorzystania w domu.

Najczęściej zadawane pytania: Zapoznaj się z sekcją Najczęściej zadawanych pytań. Użyj funkcji wyszukiwania, aby szybciej znaleźć odpowiednie pytanie i odpowiedź.

Skontaktuj się z nami: W razie problemów, zgłoś się do nas.

 

Settings

The Settings section is in the Menu tab, and includes:

Notifications: Use the alarm icon to set notification alerts. Use the green tick/grey plus icon to choose which items you want displayed on your homepage.

Account settings: Change your email address, update your name, set a new password, change the units used in the app, or upload a picture to your profile. There are also instructions on how to opt-out of allowing us to use your data for the use of auditing the outcomes of the programme.

Terms & Conditions: Read about the terms of use and what you can expect from us (English only).

Privacy Policy: Learn how we keep your data private and secure.

Ustawienia

Sekcja Ustawienia znajduje się w zakładce Menu i zawiera:

Powiadomienia: Użyj ikony Alarmu, aby ustawić powiadomienia. Użyj ikony zielonego haczyka/szarego plusa, aby wybrać elementy, które chcesz widzieć na stronie głównej.

Ustawienia konta: Pozwalają na zmianę adresu e-mail, zaktualizowanie imienia i nazwiska, ustawienie nowego hasła, zmianę jednostek używanych w aplikacji i ustawienie zdjęcia swojego profilu. W zakładce Ustawienia konta również znajdziesz instrukcje, jak wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych do analizy wyników programu.

Warunki użytkowania: Przeczytaj warunki użytkowania i dowiedz się czego możesz od nas oczekiwać (informacje dostępne wyłącznie w języku angielskim).

Polityka prywatności: Dowiedz się, jak dbamy o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych.

Skip to content